Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Vedtekter
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Forenings Historie
Siste nytt
Historiegruppen
 sjohistorie.no

 

Nedtegnelse av byens Sjøfartshistorie;

Lillesand Sjømannsforening inviterte til et samarbeid om innsamling av opplysninger om Sørlandets maritime historie. CSFs styreoppnevnte representant Odd Søfting, deltok i et par innledende møter om prosjektet. Tilbakemeldingene til styret indikerte at oppgaven var svært løst definert, men at omfanget utvilsomt ville bli anselig. Det ville dessuten kreve mye tid og arbeid, og nok også kostnad krevende. Styret tvilte på at noen av medlemmene ville binde seg opp til et såpass stort frivillig arbeid, og kunne derfor ikke forplikte foreningen.

Tidligere tanker om en begrenset innsats for på fritt grunnlag å nedtegne byens sjøfartshistorie, står ved lag. På sikt muligens også distriktets. Man hadde derfor i tankene få kjøpt det dataprogrammet som Lillesand Sjømannsforening tilbød oss å benytte.

Dette arbeid har Odd Søfting påtatt seg å koordinere, og brev ble sendt til medlemmene om prosjektet.

Første orienteringsmøte om prosjektet ble avholdt i foreningens lokaler den 18. januar 2007. Det synes som ideen fenger da fremmøte var meget bra med representanter fra foreningen og fra tidligere og nåværende rederier i byen.

I forkant av dette møtet ble Lillesand Sjømannsforening kontaktet.

Fikk da en mer fyldig informasjon om den nye databasen som tas i bruk for det "nye opplegget" til Lillesand Sjømannsforening. Og på grunnlag av denne informasjonen ble det besluttet å gå i et uformelt samarbeide med dem på denne databasen.

1.februar 07 var det på nytt en samling i foreningens lokaler med stor deltagelse. En hjertelig takk til Lillesand Sjømannsforening som velvillig stilte opp med sine ildsjeler og eksperter på det prosjekt. Et prosjekt som de allerede har samlet og lagt ut en mengde data på, og som videreføres. Internettadresse; sjohistorie.no Under samme adresse vil også foreningens data bli å finne. De har sagt seg villige til å dele sine erfaringer med oss, samt være behjelpelig med forståelsen og bruken av den nye databasen.

.

Møtekalender for historiegruppen 2016.

"Gruerommet" er forbeholdt gruppen på alle tirsdager.

Historiegruppen møtes normalt siste torsdag hver måned kl.1700 i foreningens "Storsal";

21. januar, 25. februar, 21. april, 25. august, 29. september, 27. oktober, 24. november

Skulle noen ha bidrag til dette krevende prosektet, eventuelt ønsker å delta på frivillig basis er det bare å ta kontakt med Bård P. Rasmussen, eller foreningen.

Bård P. Rasmussen tlf. 38 09 70 55, mob. 920 69 715. E-post:baard.45@gmail.com