Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Lover
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen

 sjohistorie.no

Styre og øvrige tillitsverv i Christianssand Sjømandsforening 2020.

Styre:
Formann Sjøkaptein Per Tønnessen
Nestformann Sjøfartsdirektør Rune T. Teisrud
Styremedlem Sjøkaptein Anker Ruthjersen
Styremedlem Sjøkaptein Egil Edvardsen
Styremedlem Sjøkaptein Jan Kåre Ås

Varamenn til styret:
Trafikkinspektør Kjell A. Salvesen
Maskinsjef Martin Johansen
Sjøkaptein Lars Jørgen Johansen
Sjøkapein Bjørn Aslak Stokke

Kasserer:
Rektor Bernt R. Almedal

Revisor:
Styrmann Svein K. Torkelsen
Maskinsjef Ove Hægeland

Varakvinne:
Radiooffiser Tonny Allis Esperås

Representant i valgkomitéen for Sørlandets Seilende Skoleskips Institusjon:
Trafikkinspektør Kjell A. Salversen

Representant i styret Sameiet Østre Strandgate 9 A:
Sjøkaptein Jan Kåre Ås

Kultur- og Turkomiteen:
Maskinsjef Martin Johansen
Skipselktriker Ludvig Larsen
Skipsmegler Arne Mjøs
Sjøkaptein/Stuert Viggo Olsen

Fest og Arrangementskomitè:
Radiooffiser Evy Hansen
Artellerioffiser Gunnar E. Kristiansen
Kapt. Lt. Ole Tømte
Velferdsinspektør Tor Noraas
Styrmann Hans Kristian Hansen
Skipseltrikker Arnfinn Egeli
Maskinsjef Oddleiv Loland

Programkomitè:
Radioff. / Statsaut. revisor Bernt Reinert Petersen
Orlogskaptein Arnt Hansen
Styrmann Per Egil Rødsvik

Valgkomitè:
Skipselektriker Ludvig Larsen
Maskinsjef Knut M. Aadnevik
Sjøkaptein Jan Ove Babinski