Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Vedtekter
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Års rapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen
 sjohistorie.no

Leie av Chrisiandssands Sjømandsforenings selskaplokaler.

Hendvendelse herom skjer til viseformann.

eller csf1862@gmail.com

Søknadskriterier.

1

 

Etter avtale kan festlokalene i 5. etasje leies av foreningens medlemmer til privat bruk i forbindelse med jubileer eller andre viktige evenementer i familien (rett opp eller nedadgående linje). Leieprisen for slike arrangementer er kr. 3.500,-

2

 

I tillegg kan sjørettet virksomhet, som har skrevne medlemmer i foreningen, søke om å få anledning til å avholde årsmøte/generalforsamling i lokalene. Leiepris for slike arrangementer avgjøres i hvert enkelt tilfelle av styret. Dog med en minstepris på kr. 1.500,- Styret skal godkjenne arrangementet.

3

 

Medlemmer kan også søke om leie i forbindelse med jubileums tilstelninger i relevant tilknyting til foreningens formål/målsetning. Slike søknader skal avgjøres av styret. Leiepris for slike arrangementer er for tiden kr. 5.000,-

4

 

Ønsker man å benytte seg av foreningens tekniske utstyr (billedkanon / PC), blir kr. 500,- plusset på leien. Dette skal informeres om når man søker om å leie lokalene. Leietakeren står økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på utstyret.
5 Navngitt medlem skal stå som ansvarlig leier og   være tilstede HELE TIDEN under arrangementet.
  Hvordan man skal forholde seg.
6 Ufravikelig regel er:
  Sameiereglene sier at beboere skal informeres når lokalene benyttes. Benytt oppslagstavle ved inngang. Lokalene skal åpnes og stenges av leieren (medlemmet som har underskrevet leiekontrakten).
  Leieren skal være til stede under hele arrangementet. Kjøreport og inngangsdør skal være låst hele døgnet.
  Når vareleveranser til arrangementet skjer med bil kan 1 av Sjømannsforeningens parkeringsplasser benyttes. Parkering over natten er ikke tillatt.
  Musikk skal spilles på rimelig lydnivå og avsluttes senest kl.0100, og kl.0200 skal det være absolutt ro. Samtlige gjester og leietaker skal da være ute av huset. Den som har ansvaret for å leie lokalene:
MÅ GJØRE SEG SELV OG DELTAKERE KJENT MED RØMNINGSVEIER.
  Hva som forventes av leietaker

7

 

Leieren må selv ta oppvask av benyttet service og bestikk, og kjøkkenet skal være rengjort. Skades eller knuses inventar eller service, skal dette erstattes uten opphold. Borarrangementet skal ryddes på plass. Lokalene forlates i den stand de ble overtatt, men vask av gulvet tar utleier seg av. Dog er kjøkkenet leietakers ansvar.

8

 

Leier kan selv stå for servering, men kan også hyre resturatør med mannskap til oppgaven. I alle tilfeller gjelder at all aktivitet i foreningens lokaler skal være avsluttet innen kl. 0200. Dette gjelder også aktiviteter på kjøkkenet. Før arrangementet skal man gjennomgå opplæring i bruk av oppvaskmaskin, annet utstyr og forhold av speiell betydning.
  Foreningens "Husmor" kontaktes for slik opplæring. NB: Husk søppelsortering og forsvarlig emballasje.

9

 

Røykvarsler er installert på kjøkken og storsal, tilkoplet Falck/GS4 for automatisk varsling. Leietaker står økonomisk ansvarlig for eventuell utløsning av alarm og utrykking. Er man redd for at rommene blir røykfylt, kan alarm frakoples manuelt. Dette gjøres på panelet i garderobe ved heisdør.
  Les hvordan utkopling/innkopling utføres i leiekontrakt.

10

 

Det er Røykeforbud i foreningens lokaler. Dette gjelder også i trappeoppganger. På veranda er røyking akseptert, og her er det utplasser 3 store askebeger. Disse skal benyttes ved røyking. Aske og sigarettsneiper må ikke kastes over rekkverket.
11 Man henstiller også til barnefamilier om å påse at Deres barn ikke benytter heisene som leketøy, eller trappeoppganger og veranda til sin utfoldelse.

Disse retningslinjer vedtatt av foreningens styre den 9. april 2013.