>
Forsiden
Møteplan
Foredragsholdere
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer
Vedtekter
Søknadsskjema for medlemskap
Utdrag leiekontrakt
Informasjon
Årsrapport
Protokoll medlemsmøter
Æresmedlemmer
Aktiviteter
Foreningens Historie
Siste nytt
Historiegruppen
 sjohistorie.no

Vedtekter

for

Christianssands Sjømandsforening

Stiftet 1862

 

Vedtektene revidert 1878, 1894, 1919, 1942, 1970,2003 og 2021

 

§ 1.

Foreningens formål er å holde medlemmene underrettet om viktige saker av betydning for Sjøfarten, og å arbeide for lokalt å fremme Sjøfartsnæringen i distriktet, og nasjonalt, om nødvendig, i samarbeid med andre Sjømandsforeninger her i landet og andre Sjøfartsorganer, og medvirke til en høy standard av sikkerhet til sjøs. Videre å ha som mål å holde et godt og sosialt samhold blant medlemmene og å bistå hverandre med råd og veiledning til forbedring av Sjøfartens områder. Foreningen skal være partipolitisk nøytral. Foreningens sete er i Kristiansand.

 

§ 2.

Foreningens medlemmer skal bestå av offiserer fra Handels- og / eller Orlogs-marinen. Det kan også tas opp som medlem de som innehar eller har innehatt stilling i nær tilknytning til sjøfart, som skipsreder, skipsmegler og ledende medarbeidere i Sjøfartsnæringen. Foreningens styre treffer avgjørelse om hvem som kan opptas som medlem. Æresmedlemmer kan også utnevnes av foreningen. Forslag om opptakelse av æresmedlemmer må fremmes av minst 5 – fem – av foreningens medlemmer og etter styrets enstemmige innstilling. For å kunne opptas som æresmedlem må vedkommende som foreslås ha gjort seg særlig fortjent av Christianssands Sjømandsforening, den norske Sjøfart, Sjømannstand eller av sitt land. Vedkommende må være norsk statsborger. Æresmedlem har fri kontingent.

 

§ 3.

Foreningen ledes av et styre som består av 5 – fem – medlemmer, av hvilke 3 – tre – skal være eller må ha vært sjøkaptein av skip på minimum 500 br. reg. tonn eller marineoffiser av kommandørkapteins grad eller høyere med rett og plikt til å utøve alminnelig kommando. Styret velges i den årlige Generalforsamlingen.

 

§ 4.

Det til enhver tid valgte styre forplikter foreningen med sine underskrifter. Styret skal lede foreningens virksomhet og ivareta foreningens og medlemmenes tarv i samsvar med denne Vedtekten, og de vedtak som ellers blir bestemt i Generalforsamlingen. Styret skal videre forvalte foreningens eiendeler, midler, legater og fonds i samsvar med vedtatte retningslinjer og offentlige regler, og skal være ansvarlig for dette ovenfor medlemmene. Videre skal styre føre foreningens korrespondanse og protokoller.

 

§ 5.

Styremøte holdes når formannen bestemmer, eller når 2 – to - av styrets øvrige medlemmer finner dette nødvendig. I styremøte må formannen og minst 3 – tre – styremedlemmer være til stede før noe vedtak kan fattes. Ved stemmelikhet har formannen dobbel-stemme. Styret fordeler sine oppgaver og gjøremål seg imellom etter innbyrdes avtale. Det pålegger særlig styrets medlemmer å skaffe tilveie opplysninger om Sjøfarten som har almen interesse for foreningens medlemmer og meddele opplysningene i medlemsmøter.

 

§ 6.

Foreningens ordinære medlemsmøter fastsettes og planlegges av styret. Styret kan få bistand fra en eventuelt oppnevnt programkomité. Møtesesongen bør ligge mellom august/september og mai måned det påfølgende år. Etter 17. mai vil det vanligvis ikke bli avviklet ordinære medlemsmøter. Medlemsmøtene ledes av formannen, eller viseformannen. I deres fravær kan et styremedlem etter anmodning fra formannen lede møtet. Når inntrufne omstendigheter medfører at verken formann, viseformann eller utpekt styremedlem kan lede et forestående medlemsmøte, kan møtedeltakerne i møtet utpeke en møteleder. Dog kan det i slike møter ikke behandles saker av prinsipiell betydning, eller fatte vedtak som binder styret. Ikke-medlemmer av foreningen kan få adgang til medlemsmøtene og ellers ta del i andre arrangementer når de introduseres av et annet medlem.

 

§ 7.

I medlemsmøtene kan styret oppfordre medlemmene til å orientere om egne erfaringer innen Sjøfarten, og gi opplysninger som kan ha interesse for medlemmene. Eventuelle avstemninger i medlemsmøtene foregår åpent hvis det ikke blir besluttet å ha skriftlig avstemning. Er stemmetallet likt, kan formannen avgjøre utfallet ved bruk av sin dobbel-stemme.

 

§ 8.

Kassereren skal innkreve den til enhver tid fastsatte forenings kontingent. Kasserer skal ikke uten samtykke fra formann eller viseformann betale påkomne utgifter. I den årlige Generalforsamling avlegger han regnskap for det forløpne år, som regnes fra 1. januar til 31. desember.

 

§ 9.

I februar måned avholdes ordinær Generalforsamling. Ekstra ordinær Generalforsamling kan sammenkalles når styret og minst 12 – tolv – medlemmer forlanger det. I ordinær og ekstra ordinær Generalforsamling fremmes og avgjøres de angjeldende saker straks når 15 – femten – stemmeberettige medlemmer er til stede. Fullmakter kan ikke benyttes. Stemmerett har kun medlemmer som er à jour med sin kontingent, og må ha minst 1 – en – måneds medlemskap i foreningens medlemsprotokoll.

§ 10.

Generalforsamlingen åpnes av formannen, men bør ledes av en på møtet valgt dirigent. Som sekretær fungerer foreningens valgte sekretær, eller i hans fravær en annen utpekt sekretær. Alle valg i Generalforsamlingen skal foregå skriftlig såfremt ikke åpen avstemning blir vedtatt. Er stemmetallet ved avstemning likt, kan saken avgjøres ved loddtrekning, eventuelt utsettes ved senere behandling.

 

§ 11.

I den ordinære Generalforsamlingen legger styret frem til fortløpende behandling:

  1. Årsberetning om virksomheten i det forløpne år.
  2. Reviderte årsregnskap for foreningen og for de legater og fonds foreningen forvalter samt årets budsjett og forslag til neste års budsjett.
  3. Medlemsfortegnelse med oppgave over nye og fratrådte medlemmer.
  4. Styrets forslag til andre saker som skal behandles i Generalforsamlingen, og eventuelle mottatte forslag fra medlemmer vedlagt styrets merknader. Ethvert forslag fra medlemmer som skal behandles i Generalforsamling skal være skriftlig og sendt Christianssands Sjømandsforening ved formann innen utgangen av foregående år.
  5. Valg komiteens forslag til valg av styre og øvrige tillitsverv i foreningen.


 

§ 12.

Hvert år velges formann og viseformann ved særskilt valg. De øvrige 3 medlemmer av styret velges vekselvis 1 eller 2, og da utgår hver gang den eller de som har fungert lengst. Samtidig velges 4 – fire – varamenn til styret, 1 kasserer og 2 revisorer. Fratredende medlemmer av styret kan velges på nytt, men er ikke forpliktet til å motta gjenvalg før etter 2 års forløp. Generalforsamlingen velger hvert år en valgkomité på 3 medlemmer. Ingen medlemmer velges til verv uten medlemmers samtykke. Kasserer og medlemmer av styret har ikke adgang til å utpeke eller foreslå revisorer.

 

§ 13.

Eventuelle forslag til endringer i vedtektene behandles av Generalforsamlingen. Endringer er ikke gyldig før disse er behandlet og stemt over i 2 – to – påfølgende ordinære Generalforsamlinger. I Generalforsamlingene kreves 2/3 – to tre deler – tilslutning av de på Generalforsamlingen stemmeberettiget medlemmer. Forslag om endring i andre vedtak i foreningen utenom vedtektene, skal være gyldig og kan anvendes etter avstemning av et simpelt flertall i 1 – en – Generalforsamling.

§ 14.

Medlemskontingent til foreningen fastsettes i den årlige Generalforsamling. Kontingenten betales forskuddsvis og forfaller senest 31. januar. Medlemmer som ikke har betalt kontingent de siste 2 år, anses som utmeldt fra foreningen, og kan ikke opptas som medlem igjen uten ny innmelding og betalt skyldig kontingent.

 

§ 15.

Et medlem kan ekskluderes fra foreningen når medlemmet har vist seg uskikket til medlemskapet. Forslag om eksklusjon fremsettes med skriftlig redegjørelse av minst 2 – to – av foreningens medlemmer. Beslutning om eksklusjon avgjøres av styret. Avgjørelsen kan påankes Generalforsamlingen.

 

§ 16.

Foreningen kan besluttes oppløst når formålet ikke lar seg gjennomføre.

Et forslag om foreningens oppløsning kan fremmes av styret eller minst to medlemmer, til foreningens årlige ordinære Generalforsamling. Oppløsning vedtas med minst ¾ (trefjerdedelers) tilslutning av de på Generalforsamlingene stemmeberettigede medlemmer, og må vedtas slik på 2 (to) påfølgende ordinære Generalforsamlinger.  På den andre ordinære Generalforsamlingen skal det fattes beslutning om valg av et avviklingsstyre på 3 (tre) personer og anvendelsen av foreningens midler.

Dersom antallet medlemmer i foreningen blir færre enn 25 medlemmer skal styret snarest innkalle til en ekstraordinær Generalforsamling som skal behandle sak om oppløsning.  Det er i et slikt tilfelle tilstrekkelig at oppløsning vedtas med et flertall på minst 2/3 (totredjedeler) på 1 (en) Generalforsamling.  Dersom oppløsning vedtak, skal Generalforsamlingen fatte beslutning om valg av et avviklingsstyre på 3 (tre) personer og anvendelsen av foreningens midler.

Avviklingsstyret skal etablere en stiftelse med samme navn og overføre foreningens midler til stiftelsen som eier seg selv.

Avviklingsstyret pluss 2 (to) fra Generalforsamlingen (totalt fem) blir stiftelsens første styre og ansvarlig for stiftelsens vedtekter etter samme retningslinjer som gitt i foreningens formålsparagraf. Stiftelsesstyret gis ved fullmakt til ved simpel flertall å velge hvilke formål stiftelsen skal støtte.

De første 10 årene skal det kun utbetales økonomisk støtte av avkastningen av kapitalen.

Videre skal stiftelsesstyret sørge for at foreningens kunstsamling, historiske dokumenter og bilder blir donert til et egnet museum i Kristiansand.

Etter endt avvikling og overføring av foreningens midler iht. Generalforsamlingens beslutning, skal avviklingsstyret melde foreningen som oppløst til Brønnøysundregisteret.

CHRISTIANSSANDS SJØMANDSFORENING

September 2021

i styret
Per Tønnessen, Rune Teisrud, Egil Edvardsen, Wenche Helen Eik og Lars J. Johansen